Opšte i specifične vežbe psihomotorike

Opšte vežbe Psihomotorike su razvrstane u pet osnovnih grupa:

Masaža sa pasivnim pokretima;

Hidroterapija;

Vežbe za definisanje doživljaja telesne celovitosti;

Vežbe za osamostaljivanje pokreta i postizanje tonične ujednačenosti;

Vežbe za uočavanje i stabilizovanje lateralizovanosti sa vežbama za usmeravanje lateralizovanosti;

Vežbe za doživljavanje gestualnog prostora;

Vežbe za orjentaciju u gestualnom prostoru;

Vežbe za procenu trajanja i orjentaciju u vremenu;

Vežbe za uočavanje prisustva drugog;

Vežbe za uskladjivanje pokreta i koordinaciju;

Vežbe za uočavanje i prepoznavanje oblika, težina i ritmova;

Vežbe za kontrolu impulsivnosti.

Specifične  psihomotorne vežbe predstavljaju sledeće grupe vežbi:

Specifične vežbe za disgrafiju;

Specifične vezbe za disleksiju;

Specifične vežbe za diskalkuliju i disgnoziju;

Specifične vežbe za dispraksiju;

Specifične vežbe za dizartriju.

Ova serija vežbi treba da bude obrađena u vidu monografija, što će svaki defektolog uraditi u svom daljem stručnom angažovanju u praksi. To znači da se za svako dete određuju individualne vežbe, s tim da treba napomenuti da se opšta psihomotorna reedukacija primenjuje i tamo gde se primenjuju specifični tretmani, ona deluje na ličnost u celini, dok se specifični pristupi usmeravaju ka sasvim uskim područjima ličnosti.