c) Kalendar rada

Kalendar rada za školsku 2013/14. godinu u .pdf formatu možete preuzeti ovde.

TABELARNI PREGLED ŠKOLSKOG KALENDARA
za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine
za školsku 2013/2014. godinu

I POLUGODIŠTE
od 2. septembra do 23. decembra 2013. godine
I kvartal (od I do VIII nastavne nedelje, odnosno 40 nastavnih dana)
SEPTEMBAR
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
1.
I
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
III
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
IV
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
OKTOBAR
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
V
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VI
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
VII
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
VIII
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
II kvartal (od IX do XVI nastavne nedelje, odnosno 40 nastavnih dana)
IX
28.
29.
30.
31.
NOVEMBAR
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
IX
1.
2.
3.
X
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
XI
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
XII
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
XIII
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
DECEMBAR
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
XIV
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XV
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
XVI
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Zimski raspust od 24. decembra 2013. godine do 14. januara 2014. godine
II POLUGODIŠTE
od 15. januara do 20. juna 2014. godine
III kvartal (od XVII do XXVI nastavne nedelje, odnosno 50 nastavnih dana)
JANUAR
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
XVII
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
XVII-XVIII
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
XVIII-XIX
27.**
28.
29.
30.
31.
1. ponedeljak
2.
FEBRUAR
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
XIX-XX
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XX-XXI
10.
11.
12.
13.
14.
15.**
16.**
XXI-XXII
17.**
18.
19.
20.
21.
22.
23.
XXII-XXIII
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
MART
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
XXIII-XXIV
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XXIV-XXV
10.
11.
12. ponedeljak
13.
14.
15.
16.
XXV-XXVI
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
XXVI
24.
25.
26.
IV kvartal (od XXVII do XXXVII nastavne nedelje, odnosno 55 nastavnih dana)
XXVII
27.
28.
29.
30.
APRIL
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
XXVII-XXVIII
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XXVIII-XXIX
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
XXIX
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Prolećni raspust od 17. do 23. aprila 2014. godine
XXX
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
XXX
28.
29.
30.
MAJ
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
1.
2.
3.
4.
XXXI
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
XXXII
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
XXXIII
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
XXXIV
26.
27.
28.
29.
30.
31.
21.
JUNI
Nastavna nedelja ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
XXXV
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XXXVI
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
XXXVII
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
30. maj – Poslednji nastavni dan u školskoj 2013/2014. godini za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja


30. april – poslednji nastavni dan za III7 (+ 4 nedelje blok nastave)
9. maj – poslednji nastavni dan za IV2, IV3 i IV4 (+ 3 nedelje blok nastave)
16. maj – poslednji nastavni dan za IV1, III5 i III6 (+ 2 nedelje blok nastave)

20. juni – Poslednji nastavni dan u školskoj 2013/2014. godini


6. juni - poslednji nastavni dan za I7, II7, III2, III3 i III4 (+ 2 nedelje blok nastave)

Radni dani kojima se ide po rasporedu za neki drugi dan
Neradni dani
На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.: 72/09 и 52/11) и члана 21. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АП Војводине”, бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице доноси

 

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се време остваривања образовно – васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у току школске 2013/2014. године и време и трајање школског распуста ученика у средњим школама са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно – васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за средње школе планирају се годишњим планом рада.

 

Члан 2.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2013. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.

Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2014. године и завршава се:

 1. у петак, 23. маја 2014. године и има 85 наставних дана за ученике четвртог разреда гимназије

 

 1. у петак, 30. маја 2014. године, и има 90 наставних дана за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа
 2. у петак 20. јуна 2014. године и има 105 наставних дана, за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа

Члан 3.

Образовно – васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника остварују се:

 1. у гимназији:
  1. у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана
  2. у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмица, односно 165 наставних дана

 

 1. у средњој стручној школи:
  1. у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана
  1. у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

Табеларни преглед школског календара за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2013/2014. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40, други 40 и трећи 50 наставних дана.
Четврти квартал има 55 наставних дана за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, 40 наставних дана за ученике трећег разреда трогодишњих стручних школа и четвртог разреда четворогодишњих стручних школа и 35 наставних дана за ученике четвртог разреда гимназије.

Члан 4.

Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом, трећем и четвртом разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 5.

  1. току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако:

 

 1. у наставни дан обележава дан школе, или
 2. у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализује екскурзије,
 1. у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или

 

 1. је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

  1. свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 88 и 90. Закона о основама система образовања и васпитања.

 

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст почиње у уторак, 23. децембра 2013. године, а завршава се у понедељак 14. јануара 2014. године.

Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду, 23. априла 2014. године.
За ученике четвртог разреда гимназије летњи распуст почиње у суботу, 24. маја 2014. године. За ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње у суботу, 31. маја 2014. За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње у суботу, 21. јуна 2014. године, а завршава се у недељу, 31. августа 2014. године.

 

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

 1. школи се празнују државни и верски празници у складу са законом.

 

 1. школи се обележава:
  1. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак, 21. октобра 2013. године и наставни је дан
  2. Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2013. године и наставни

је дан

  1. Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2013. године нерадни је и ненаставни дан
  2. Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2014. године и радни је, а ненаставни дан
  3. Сретење – Дан државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16. фебруара 2014, обележава се и у понедељак, 17. фебруара као нерадни и ненаставни дан

 

  1. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у уторак 22. априла 2014. године као радни и наставни дан
  1. Празник рада, који пада у четвртак и петак, 1. и 2. маја 2014. године као нерадни

 

 1. ненаставни дан
  1. Дан победе, који пада у петак, 9. маја 2014. године наставни је дан и
  2. Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у суботу, 28. јуна 2014. године и радни је дан.

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

 1. православци – на први дан крсне славе
 2. припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника
 3. припадници Исламске заједнице – 15. октобра 2013. године, на први дан Курбанског Бајрама и 28. јула 2014. године, на први дан Рамазанског Бајрама
 4. припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура и 15. априла 2014. године на Пасху или Песах

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални празници националних мањина:

– за мађарску националну заједницу:
*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

  1. 20. август – Дан Светог Стевана и
  2. 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
 1. за бошњачку националну заједницу:
  1. 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе
  2. први дан Рамазанског бајрама
  3. први дан Курбанског бајрама и
  4. 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а.
 2. за буњевачку националну заједницу:
   1. 2. фебруар – Дан великог прела
   2. 23. фебруар – Дан избора првог Националног савета
   3. 15. август – Дан Дужијанце и
  1. 25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена
 3. за хрватску националну заједницу:
  1. 19. март – благдан Светог Јосипа
  2. 15. август – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића
  3. 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и
  4. 15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа
 4. за румунску националну заједницу:
  1. 15. јануар – датум рођења националног песника Михаи Еминескуа
  2. 4. септембар – празник Велике госпојине
  3. 1. децембар – Национални празник Румуније и
   1. 7. децембар – Дан националног савета.
 5. за русинску националну заједницу:
  1. 17. јануар – Дан Русина
 6. за украјинску националну заједницу:
  1. 17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и
  2. 14. октобар – Дан украјинских хероја
 7. за македонску националну заједницу:
  1. 2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака
  2. 8. септембар – Дан државности Републике Македоније
  3. 11. октобар – Дан борца и
  4. 16. децембар – Дан Националног савета
 8. за немачку националну заједницу:
  1. 15. децембар – Дан оснивања националног савета.
 9. за ромску националну заједницу:
  1. 14. јануар-Василица
  2. 3. петак у марту – Бибија

 

  1. 8. април – Међународни дан Рома и
  2. 6. мај-Ђурђевдан
 1. за бугарску националну заједницу:

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства
*24. мај – Дан Кирила и Методија и
*1. новембар – Дан народних будитеља – за чешку националну заједницу:
*4. фебруар – Дан чешке књижевности
*28. март – Дан образовања
*16. мај – Дан националног савета *28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и *4. октобар – Дан чешког језика

-за словачку националну заједницу *први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности

Члан 11.

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно- дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком.

Члан 12.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који заостају у савладавању наставног градива.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету међународном сајму образовања ”Путокази” у Новом Саду, за ученике четвртог разреда и уједно, ако се ова активност реализује у наставни дан, утврди начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета организована.

Путовање ученика, који нису из Новог Сада, на наведену манифестацију из става 1. овог члана, школа организује у складу са одредбама који се односе на безбедност ученика у путовању у Правилнику о наставном плану и програму за гимназију („Сл. гласник СРС – Просветни гласник“ бр. 5/90 и „Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 и 7/2011) и Правилнику о плану и програмуобразовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (”Службени гласник СРС-Просветни гласник”, бр. 6/90 и „Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 4/91, 77/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 и 8/2010 – испр.)

 

Члан 14.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота – 07. или 14. септембар 2013. године у првом полугодишту и субота – 24. или 31. мај 2014. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:

 1. одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,
 2. одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
 3. обилазак етно кућа, историјских налазишта,
 4. одлазак у национални парк, природне резервате,
 5. организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,
 6. активности у локалној заједници,
 7. спортски сусрети,
 8. сусрети школа,
 9. организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
 10. организовање мини истраживачких пројеката,
 11. забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и слично.

Члан 15.

У суботу, 01. фебруара 2014. године и среду, 12. марта 2014. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (”Службени гласник РС”, број: 79/05 и 101/07), биће објављен и у ”Службеном гласнику РС”.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице

Број: 128-61-12/2013-01

У Новом Саду, 29. мај 2013. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Mgr Deli Andor (мр Андор Дели)