Vežbe za definisanje doživljaja telesne celovitosti

Obavljaju se pred ogledalom, pored ili ispred reedukatora (ovo su osnovna dva položaja iz kojih polaze sve vežbe prve faze), obavljaju se pojedinačno u prvoj fazi, tako se dete uvodi u psihomotornu reedukaciju i upoznaje sa reedukatorom. Osnovni nalog je: “Uradi isto kao ja”.

Druga faza vežbi se sastoji u samostalnom vršenju vežbe individualno ili grupno. Vežba se opiše i pokaže, daje nalog i tada je dete ili grupa dece izvršava. Dakle, reedukator i dete su ispred ogledala, okrenuti licem prema ogledalu. Dete je jednom ispred jednom pored reedukatora. Na nalog: “Radi kao ja” radi se sledeći serijal pokreta celim telom: reedukator i dete se kreću desno-levo, napred-nazad, pritom reedukator drži svoje ruke naslonjene na ramena deteta i pomaže mu da otkrije pravac istovremenog kretanja. Pri tom objašnjava da su sad oboje nagnuti napred, a sad natrag; sad su nagnuti u jednu stranu, sad u drugu stranu.

Posle toga se odvijaju sladaće serije pokreta uz nalog  “Uradi isto kao ja”: ruke gore, ruke na glavu, na ramena, ruke dole niz telo, uz verbalizovanje svih podataka koji pri ovom postaju relevantni. Ovim se otkriva vertikala telesnog stuba i obrađuju pojmovi iz naloga (ruke gore, na glavu, ramena, dole).

Zatim sledi sledeća serija pokreta koja otkriva telo kao celovitost, njegove međe i delove kao i pravce u kojima se ono prostire. Vežbe dovode delove tela svakog subjekta u svaki od mogućih odnosa jedan prema drugome: ruke su ispred, iza, iznad tela, niz telo. Hod se može usaglasiti sa pokretima ruku, zatim se glava savija, podiže, kolena savijaju, ruke se savijaju i ispruže u laktovima i sl.

Svaki reedukator sve ove vežbe treba da sistematizuje za sebe i primeni u radu sa decom. Ne treba ići za tim da vežbe budu raznovrsne, nego da budu takve da dete njima otkrije što više osobina svog tela i odnosa delova tela međusobno. Ovde ne treba mešati vežbe iz drugih oblasti koje se lako prepliću sa ovim vežbama ( pr: vežbe otkrivanja drugog, problem lateralizovanosti i sl.), jer to samo zbunjuje dete.