O defektologiji

Defektologija predstavlja sistem nauka i danas je zatičemo u vidu oligofrenologije, surdologije, tiflologije, logopedije, etopedije i sociopedije, kada se stručnjaci usmeravaju ka delovima ličnosti ili delovima tela.

Defektolog se bavi funkcijama, ali ne sa fiziološkog ili neurofiziološkog stanovišta, nego funkcijama ličnosti u socijalnom polju.

Edukativno-rehabilitacione grane su:

-Oligofrenologija (Oligofrenopedagogija) koja se bavi populacijom sa mentalnom retardacijom.
-Surdologija (Surdopedagogija) koja se bavi populacijom oštećenog sluha.
-Tiflologija (Tiflopedagogija) koja se bavi populacijom oštećenog vida.
-Logopedija obuhvata populaciju sa poremećajima svih oblika komunikacije.
-Somatopedija koja se bavi populacijom telesno invalidnih lica.
-Etopedija i sociopedija koje se bave populacijom dece i odraslih sa poremećajima u ponašanju.
-Višestruka ometenost-Multipla oštećenja podrazumeva populaciju sa dva i više oštećenja.